Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Schoolnieuws

Er zijn geen items beschikbaar.

FAQ Tweetalig Onderwijs

Toegankelijkheid van de TPO klas

Als er geen wachtlijsten zijn, is de TPO klas toegankelijk voor alle leerlingen die zich aanmelden. Informatie over een eventuele wachtlijst kunt u verkrijgen bij de Gooise Daltonschool of via directie@degooisedaltonschool.nl  


Is tweetalig onderwijs ook geschikt voor leerlingen met een taalachterstand?
 

Ja, wij vinden dat tweetalig onderwijs ook geschikt is voor kinderen met een taalachterstand. Leerlingen die de Nederlandse taal onvoldoende spreken, leren gelijktijdig Engels met leerlingen die de Nederlandse taal wel goed spreken. Zij hebben dus geen achterstandspositie, maar trekken gelijk op met alle leerlingen in de groep. Dat versterkt het taalbeeld én het zelfvertrouwen.  


Wat gebeurt er straks met de leerresultaten?

Zoals altijd zal de school de resultaten goed monitoren. Vanuit de pilot wordt ook meegekeken naar de resultaten. De resultaten worden gedeeld met de onderzoeksgroep die aangesteld is om de pilot te evalueren.  


Waar staat de pilot voor?

De pilot staat voor twee dingen; als eerste het tweetalig onderwijs, daarnaast is het heel erg belangrijk dat de kinderen die deelnemen aan het tweetalig onderwijs internationale burgers worden. Tweetalig onderwijs houdt in dat er les wordt gegeven in het Nederlands en in het Engels door een excellente leerkracht. Vakken worden voor maximaal 50% van de tijd in het Engels gegeven.  Internationaal burger worden de kinderen door veel te leren over verschillende culturen en gebruiken uit andere landen.  


Biedt de Gooise Daltonschool vanaf volgend jaar alléén nog maar tweetalig onderwijs?

Nee, de Gooise Daltonschool blijft een Nederlandstalige afdeling houden, ouders kunnen dus kiezen of hun kind naar het TPO onderwijs gaat.  


Waarom biedt de Gooise Daltonschool tweetalig onderwijs?

Wij vinden tweetalig onderwijs belangrijk voor het toekomstperspectief van kinderen. Uit onderzoek blijkt dat een kind de taal beter leert spreken (uitspraak, woordenschat) als de taal wordt aangeleerd tijdens de taalgevoelige leeftijd (4-7 jaar) in plaats van in groep 7-8. Verder leidt internationalisering van het onderwijs tot betere schoolresultaten en positieve effecten op sociale en culturele ontwikkeling van leerlingen. Tweetalige kinderen kunnen complexer denken, hebben een beter inzicht in talen in het algemeen, zijn sociaal vaardiger en hebben betere schoolresultaten. 


Geven andere scholen ook tweetalig onderwijs?

Ja, er zijn 20 scholen in Nederland uitgekozen om mee te doen aan deze pilot. Buiten deze 20 scholen zijn er basisscholen die ook les geven in het Engels, dit is dan niet meer dan 15% van de tijd. Bovendien is dit vaak Engelse les, een belangrijk verschil. De Gooise Daltonschool start schooljaar 2015 – 2016 met tweetalig onderwijs in de onderbouw. Dit houdt in dat er minimaal 30% en maximaal 50% van de tijd les in het Engels wordt gegeven. 


Wie geeft de lessen in het Engels?

De Gooise Daltonschool heeft vakkundige leerkrachten, die op goed niveau Engels spreken (B2/C1) en veel verstand hebben van tweetaligheid en internationalisering. Deze vaardigheden worden getoetst en ontwikkeld middels intensieve opleidingen. Iedere leerkracht op De Gooise Daltonschool krijgt de mogelijkheid om zich bij te scholen. 


Welke vakken worden in het Engels gegeven?

Op de Gooise Daltonschool wordt met thema’s gewerkt. Per thema wordt in overleg bepaald welke delen geschikt zijn om in het Engels te geven.  


Raken leerlingen niet in de war als zij op één dag Nederlands, Engels en soms nog een derde taal spreken?

Uit onderzoek blijkt dat de Nederlandse taalontwikkeling van kinderen die Nederlands niet als eerste taal hebben, niet lijdt onder tweetalig onderwijs. Deze kinderen lijken in het algemeen goed mee te kunnen met tweetalig onderwijs en vinden het leuk. Bovendien vergroot het leren van Engels het zelfvertrouwen van meertalige leerlingen, omdat hun niveau van de Engelse taal gelijk is aan dat van hun klasgenootjes. Eigenlijk beginnen deze leerlingen met een voorsprong, omdat ze al ervaring hebben met het leren van een vreemde taal. 


Wat doen jullie als mijn kind niet mee kan komen met de rest van de klas?

Het onderwijs op de Gooise Daltonschool wordt te allen tijde gemonitord door de TPO coördinator, de intern begeleider en de leerkracht. De resultaten van de leerlingen worden geanalyseerd, besproken en gevolgd. Als leerlingen problemen hebben met een bepaald vak, worden ouders geïnformeerd. Dit zal met de komst van tweetalig onderwijs niet veranderen. De school zal uiteraard blijven voldoen aan de normen van de onderwijsinspectie. 


Hoe worden ouders op de hoogte gehouden van de vorderingen van het Engels van de leerling?

Ouders worden periodiek ingelicht over de vorderingen die hun kind(eren) op school maken. Ook op de rapporten zullen leerkrachten de resultaten van de leerlingen zowel in het Nederlands als in het Engels vermelden. 


Wat verwachten wij van de ouders?
 

Wij verwachten dat ouders aanwezig zijn bij de ouderavonden, rapportgesprekken, informatieavond etc. En wij willen graag dat ouders meehelpen met hand en spandiensten. Onderzoek heeft uitgewezen dat betrokken ouders zorgen voor betere leerresultaten bij de kinderen.  


Waarom wordt er een schoolbijdrage gevraagd? En waar wordt deze voor gebruikt?

De Gooise Daltonschool ontvangt, net als andere basisscholen, de reguliere bijdragen van de overheid. Deze bijdragen financieren (vrijwel) alle onkosten van het reguliere onderwijs. Het aanbieden van Tweetalig Primair Onderwijs (TPO) brengt extra kosten met zich mee. Deze worden niet gedekt door de bijdragen van de overheid.  Zoals gemeld bij de inschrijving vragen wij jaarlijks een vrijwillige schoolbijdrage van de ouders om TPO mogelijk te maken. Met deze bijdrage wordt een substantieel deel van ons onderwijs gerealiseerd, dit betreft personele en materiële kosten. Dit schoolgeld wordt betaald aan ons bestuur STIP, Stichting Openbaar Onderwijs Hilversum, die de pilot mede mogelijk maakt. Naast het schoolgeld voor TPO zijn de ouders een vrijwillige bijdrage aan de ouderraad verschuldigd voor de bekostiging van excursies, schoolreisjes etc.


Het schoolgeld voor TPO wordt o.a. besteed aan:

·         Klassenverkleining: de groepen van het TPO zijn kleiner dan de reguliere groepen;

·         Personeelskosten: de leerkracht TPO is gespecialiseerd in het geven van lessen in zowel de Engelse als de  Nederlandse taal;

·         Extra interne begeleiding;

·         Het gebruik van materialen en specifieke leermiddelen voor het internationaal onderwijs;

·         Uitstapjes met het oog op internationalisering.


De ouderbijdrage voor het TPO is als volgt vastgesteld:

Indien uw kind start in augustus/september/oktober: € 475,00

Indien uw kind start in november/december/januari:  € 360,00

Indien uw kind start in februari/maart/april:                 € 240,00

Indien uw kind start in mei/juni:                                   € 120,00  

De Gooise Daltonschool

Vuurvlindermeent 56
1218 GZ Hilversum

(035) 6912446
directie@degooisedaltonschool.nl